Sulje

Tulkkikeskus Ästerän yleiset käyttöehdot yritys- ja yhteisöasiakkaille 

Näitä yleisiä käyttöehtoja (“Käyttöehdot”) sovelletaan Ästerän Palvelun Asiakkaisiin, ellei Tilaussopimuksen yhteydessä ole toisin Osapuolten välillä sovittu. Nämä Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. 

1. Määritelmä

“Asiakas” tarkoittaa yritystä tai yritys- tai yhteishenkilöä, joka on tilannut Palvelun käyttöönsä. 

”Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia (sisältäen mm. oikeudet tietokantaan ja luetteloon tai valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liike- ja yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta. 

“Käyttäjä” tarkoittaa Asiakkaan työntekijää, jolle on Tilaussopimuksen perusteella avattu käyttäjätili Palveluun Palvelun käyttämiseksi. 

”Mobiilisovellus” tarkoittaa Ästerän Asiakkaille tarjoamaa mobiilialustaa (ja/tai selainversiota), jonka kautta voi tilata mobiilitulkkauksia.  

“Osapuoli” tarkoittaa Asiakasta tai Ästerää (yhdessä “Osapuolet”). 

“Palvelu” tarkoittaa Ästerän Asiakkaille tarjoamia tulkkaus- ja käännöspalveluita sähköisissä asiakaspalvelukanavissa, puhelinpalvelussa tai Mobiilisovelluksessa. 

“Sopimus” käsittää näitä Käyttöehtoja, Osapuolten välisiä Tilaussopimuksia sekä mahdollisia muita ehtoja. 

“Tilaussopimus” tarkoittaa Osapuolten välistä kirjallista tai sähköistä tilausta Palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle. 

“Tulkattava” tarkoittaa Käyttäjän tilauksessa ilmoittamaa tulkkausta tarvitsevaa henkilöä. 

“Tulkki” tarkoittaa Ästerän tulkkia, joka suorittaa Asiakkaan tilaaman Palvelun. 

”Tilausjärjestelmä” tarkoittaa Ästerän Asiakkaille tarjoamaa sähköistä Iggo-järjestelmää, jonka kautta voi tilata Palveluita sekä tarkastella omia asiakastietojaan. 

“Ästerä” tarkoittaa Tulkkikeskus Ästerä Oy:tä (2238370–0).   

2. Ästerän Palvelu 

2.1. Ästerä vastaa siitä, että Asiakkaan tilaama Palvelu toimitetaan Sopimuksen mukaisesti niiden edellyttämällä ammattitaidolla sekä tulkkien ammattisäännöstöä noudattaen. 

2.2. Ästeran Palvelut ovat tilattavissa sähköpostitse, puhelimitse, sähköisen tilauslomakkeen, Tilausjärjestelmän tai Mobiilisovelluksen kautta. Tilausjärjestelmän sekä Mobiilisovelluksen käyttö edellyttää Asiakkaalta Käyttäjälle tehdyt henkilökohtaiset tunnukset. 

2.3. Käyttäjä voi tilata Palveluja Ästerän tilausjärjestelmän kautta. Palvelu tilataan nettipohjaisesta tilausjärjestelmästä omilla tunnuksilla täyttämällä vaadittavat tiedot tilauslomakkeeseen ja lähettämällä tilaus eteenpäin Ästerälle.  

2.4. Käyttäjä voi tilata Palveluja Mobiilisovelluksen kautta omilla tunnuksilla täyttämällä vaadittavat tiedot Mobiilisovellukseen ja lähettämällä tilaus eteenpäin Ästerälle. Sovelluksen kautta voi tilata sekä pikatulkkauksia että tulkkauksia muulle ajankohdalle. Pikatulkkauspalvelun kohdalla sovellus yhdistää suoraan vapaana olevaan Tulkkiin.   

2.5. Sovellustulkkauksen suorittamiseen käytetään Mobiilisovelluksen kautta välittyvää videokuvaa ja/tai ääntä. 

2.6. Palveluista tallennetaan laskutus- ja analytiikkatarkoituksiin tiedot muun muassa Tulkista, Asiakkaasta, sekä tulkkauksen kestosta ja ajankohdasta, mutta Ästerä ei tallenna, nauhoita tai valvo Palvelun kautta tehtyjä tulkkauksia.  

2.7. Palvelun toteuttava Tulkki valitaan Ästerän tulkkilistoilta Käyttäjän Palveluun syöttämien tietojen perusteella.  

2.8. Käyttäjän tulee tilausvaiheessa huolehtia siitä, että Ästerällä on ajankohtaiset ja oikeat tiedot tulkkauksesta sekä Tulkattavasta, jotta Tulkki pystyy palvelemaan Käyttäjää mahdollisimman hyvin. Mikäli tiedot muuttuvat, tulee Käyttäjän olla viipymättä yhteydessä Ästerään. 

2.9. Käyttäjä huomioi, että yksittäisellä Tulkilla on oikeus kieltäytyä tulkkauksesta, esimerkiksi esteellisyys- tai jääviystilanteissa. 

2.10. Asiakas ymmärtää, että Mobiilisovelluksen ja Tilausjärjestelmän osalta kyseessä on vielä kehitysvaiheessa oleva palvelu, eikä Palvelu siten vastaa täysin kaikilta ominaisuuksiltaan (esim. tekninen luotettavuus) lopullista palvelua. Ästerä pyrkii jatkuvasti parantamaan ja kehittämään Palvelujaan. 

3. Käyttöoikeus Palveluun 

3.1. Asiakkaalla on oikeus rajoitettuun, ei-yksinomaiseen, ei-siirrettävään ja peruutettavissa olevan oikeuteen käyttää Palveluja sovitun sopimuskauden ajan Sopimuksen ehtojen mukaisesti. 

3.2. Asiakas vastaa siitä, että Asiakas ja jokainen Palvelua käyttävä Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa Palvelun Käyttöehtoja. 

3.3. Asiakas vastaa kaikista Asiakkaan käyttäjätilien tapahtumista ja toimenpiteistä. Asiakkaan tulee käyttää Palvelua vain Ästerän tarjoamien käyttöliittymien kautta Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin eikä Asiakkaan tule kopioida tai äänittää Palvelua tai sen sisältöä (esimerkiksi tulkkauksia). 

3.4. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai levittää Palvelua, sen sisältöä tai sen osaa. Immateriaalioikeudet Palveluun ja Palvelun käyttöanalytiikkaan kuuluvat Ästerälle. Sopimuksella ei siirretä Ästerän Palveluun liittyviä Immateriaalioikeuksia tai muita Immateriaalioikeuksia Asiakkaalle. 

3.5. Asiakas huolehtii itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja niiden kustannuksista. Käyttäjällä on vastuu käyttämistään laitteistoista, niiden toimivuudesta ja turvallisuudesta. Asiakas vastaa oman tietojärjestelmänsä ja viestintäverkkonsa tietoturvasta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne-, matkapuhelinverkko- ja muista vastaavista kustannuksistaan. 

3.6. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua mihinkään laittomaan tai luvattomaan toimintaan.  

3.7. Asiakkaan ei tule käyttää Palvelua minkään tiedon säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin. 

3.8 Asiakkaan tulee itse huolehtia siitä, että Tilausjärjestelmään liittyvät käyttäjätunnukset pysyvät salassa ulkopuolisilta henkilöiltä. Asiakas ei saa antaa käyttäjätunnuksiaan kolmannen osapuolen käyttöön.  

3.9. Asiakkaan tulee estää oikeudeton pääsy Palveluun ja sen oikeudeton käyttö. Asiakkaan on ilmoitettava Ästerälle heti, mikäli Mobiilisovellusta tai Tilausjärjestelmää on käytetty luvattomasti. 

4. Keskeytykset ja muutokset 

4.1. Ästerällä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä kehittää ja muuttaa Palvelun sisältöä. Oikeus Palvelun käyttöön ei ole ehdollinen eikä sidottu tiettyyn Palvelujen versioon tai toiminnallisuuteen tietyllä hetkellä, vaan se mahdollistaa pääsyn Palveluihin ja oikeuden käyttää Palveluja siinä muodossa kuin ne kulloinkin tarjotaan.  

4.2. Ästerällä on oikeus keskeyttää Palvelun toimittaminen tilapäisesti kohtuulliseksi ajaksi, jos se on tarpeen Palvelun muutostoimenpiteiden toteuttamiseksi. Ästerä ilmoittaa Palvelun keskeyttämisestä ja keskeytyksen kestosta Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen tai, ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Ästerä on saanut tiedon keskeyttämisen syystä. 

4.3. Ästerällä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi lainsäädännön muutoksista johtuen taikka tietoturva- tai muista vastaavista syistä. Tällöin tehdyistä muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske muita muutoksia kuten teknisiä muutoksia ja ohjelmiston päivityksiä.  

4.4. Ästerä ei ole velvollinen korvaamaan edellä tarkoitetuista Palvelun tilapäisestä keskeyttämisestä tai Palvelun sisältöä koskevista muutoksista Asiakkaalle mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa taikka alentamaan tai poistamaan palveluveloituksia. 

4.5. Ästerällä on oikeus Asiakasta kuulematta estää Asiakkaan käyttäjätunnuksella pääsy Palveluun, jos Ästerän perustellusti epäilee käyttäjätunnuksella kuormitettavan Palvelua tai käytettävän Palvelua Sopimuksen tai lain vastaisesti tai tavalla. 

5. Immateriaalioikeudet 

5.1. Omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut aineettomat oikeudet Palveluihin, niiden tuloksiin, tuotteisiin, muutoksiin, versioihin, jatkokehitykseen ja edelleen luovutukseen kuuluvat yksinomaisesti Ästerälle ja/tai kolmansille osapuolille, mukaan lukien mutta rajoittumatta lähde- ja muihin koodeihin, käyttöohjeisiin, asiakirjoihin, koulutusmateriaaliin ja kaikkiin muihin Palveluihin liittyviin materiaaleihin. 

5.2. Asiakas omistaa oikeudet Asiakkaan aineistoon. Ästerällä on oikeus käyttää Asiakkaan aineistoa Palveluiden tarjoamiseksi Asiakkaalle. Asiakas vastaa Palvelussa olevan Asiakkaan aineiston sisällöstä, oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta ja siitä, ettei aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia. Asiakas on vastuussa siitä, että Asiakkaan aineistoa voidaan lainmukaisesti käyttää tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.  

6. Henkilötiedot 

6.1. Ästerä rekisteröi Käyttäjästä ja Tulkattavasta ne tiedot, jotka Käyttäjä itse lisää Palveluun. Lisäksi Ästerä kerää tietoja Palveluiden käytöstä sekä Ästerän ja Asiakkaan välisestä yhteydenpidosta. Osa kerätyistä tiedoista on henkilötietoa. 

6.2. Ästerä käyttää ja hyödyntää Palveluiden käytöstä kerättävää tai siitä luotavaa tietoa Palveluiden parantamiseksi, tietoturvauhkien havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi sekä uusien palveluiden kehittämisessä. 

6.3. Ästerä käsittelee asiakkaalta saamiansa tietoja ehdottoman luottamuksellisesti. Tulkkausten sisältöä ei nauhoiteta tai tallenneta missään muodossa. Palveluun tallennettuja henkilötietoja käsitellään Ästerän Tietosuojaselosteen mukaisesti. 

7. Palveluiden hinta ja laskutus 

7.1. Palveluiden hinnat on määritelty Ästerän Asiakkaalle lähettämässä Tilaussopimuksessa. Hintoihin lisätään arvonlisävero voimassa olevien säännösten mukaisesti. Mikäli Asiakas tekee palvelupyyntöön muutoksia Sopimuksen solmimisen jälkeen, on Ästerällä oikeus muokata hintaa tai toimitusaikaa tai joissain tapauksissa perua Palvelu kokonaan. 

7.2. Laskutus tapahtuu kuukausittain, ellei Asiakkaan kanssa toisin sovita. Ästerällä on oikeus vaatia Asiakasta maksamaan Palvelu etukäteen. Asiakkaan vastuulla on tilausvaiheessa ilmoittaa voimassa oleva laskutusosoite.  

7.3. Viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. Asiakas on velvollinen maksuviivästyksien yhteydessä maksamaan lisäksi saatavien muistutus- ja perimismaksut. Laskua koskevissa erimielisyystapauksissa riidaton osa laskusta on maksettava eräpäivään mennessä. 

7.4. Ästerällä on oikeus muuttaa hinnastoaan ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa maksettujen laskutuskausien hintoihin. Mikäli Asiakas ei hyväksy uusia hintoja, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään ennen uusien hintojen voimaantuloa. 

8. Varatun Tilauksen peruminen  

8.1. Tulkkaus laskutetaan Asiakkaalta tilatun ajan mukaisesti seuraavissa tilanteissa:  

 1. a) Tulkkaus peruutetaan edellisenä arkipäivänä klo 12 jälkeen, samana päivänä kuin tulkkaus tapahtuisi tai paikan päällä; 
 2. b) Tulkkausta ei ole peruttuÄsteräntoimiston  Huomioithan, että viralliset peruutukset pitää tehdä Ästerän toimiston, ei Tulkin, kautta;  
 3. c) Tulkki toteaa tulkkauspaikalla olevansa jäävi tulkkaamaan Tulkattavaa Käyttäjän tilaustilanteessa antamien puutteellisten tietojen vuoksi (esim. jos Tulkattavan nimeä ei ole ilmoitettu), tai; 
 4. d) Jos Tulkattava tai Käyttäjä ei saavu tulkkauspaikalle, Tulkki odottaa Tulkattavaa tai Käyttäjää n. 20 min, jonka jälkeen hän voi sopia poistumisesta Käyttäjän tai Asiakkaan kanssa. Käyttäjän tai Asiakkaan pyynnöstä Tulkki odottaa koko varatun ajan.

8.2. Perumisesta aiheutuneet matkakulut laskutetaan täysimääräisinä, mikäli tulkkaustoimeksianto tapahtuu muualla kuin Asiakkaan toimipisteissä. 

8.3. Käännöstoimeksiannon perumisesta laskutetaan Asiakkaalta, mikäli käännöstyö on aloitettu. Vähimmäisveloitus on puoli sivua tai jo todellisen tehdyn sivumäärän mukaisesti. Mikäli käännös joudutaan perumaan, tulee Käyttäjän olla viipymättä yhteydessä Ästerään.  

8.4. Mikäli Tulkki ei pysty hoitamaan tulkkausta sairaustapauksen tai tilaustilanteesta johtuvien epäselvyyksien vuoksi, tulkkaus pyritään uudelleen sopimaan Käyttäjän kanssa. Ensisijaiset vaihtoehdot ovat toisen Ästerän Tulkin tilaaminen, puhelin- tai videotulkkaus tai uuden ajan varaus. 

9. Reklamaatiot 

9.1. Asiakkaan on reklamoitava palveluissa havaitsemastaan virheestä mahdollisimman pian, mutta viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Ästerän tulee vastata Asiakkaan reklamaatioon mahdollisimman pian (viimeistään 14 vuorokauden kuluessa) ja ottaa samalla kantaa myös siihen, miten ja milloin mahdollinen virhe tullaan korjaamaan, jos virheen voidaan katsoa olevan Ästerän vastuulla. Reklamaatiot tulee toimittaa kirjallisesti Ästerän yhteyshenkilölle. 

10. Salassapito 

10.1. Kumpikin Osapuoli sitoutuu pitämään salassa toiselta Osapuolelta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot sekä olemaan käyttämättä niitä muuhun kuin Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.  

10.2. Ästerällä, Ästerän alihankkijoilla ja Tulkeilla on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaikista tulkkauksen luottamuksellisista tiedoista ja henkilötiedoista. Näitä tietoja käytetään ainoastaan tulkkauksen suorittamiseen. Tulkit suorittavat tulkkausta ainoastaan tilassa, jossa tulkkauksen salassapito ei vaarannu. Tulkkikeskus Ästerän tulkit noudattavat SKTL:n ammattisäännöstöä. 

10.3. Tulkki saa keskustella tulkkauksen sisällöstä ainoastaan Ästerän johtoon kuuluvien henkilöiden kanssa, aina kuitenkin anonyymisti siten, että Tulkattavien henkilöiden tai muiden henkilöiden identiteetti tai muut henkilötiedot pysyvät salassa. Ästerän johto ovat sitoutuneet tietoonsa tulleiden tulkkausta koskevien tietojen salassapitoon. 

10.4. Ästerällä on vastuu ilmoittaa Asiakkaalle kirjallisesti kaikista henkilötietoihin liittyvistä tietoturvaloukkauksista. Ästerän on tehtävä kyseinen ilmoitus ilman aiheetonta viivytystä tietoturvaloukkauksen havaittuaan.  

10.5. Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto ja tiedot viimeistään, kun Sopimus päättyy tai pyynnöstä jo aiemmin, jos Osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai tietoja Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.  

10.6. Tässä kohdassa sovittu salassapitovelvoite päättyy, kun viisi (5) vuotta on kulunut Sopimuksen päättymisestä, ellei laissa edellytetä pidempää salassapitovelvoitetta. Tulkkauksessa esiin tulleiden luottamuksellisten tietojen salassapitovelvoite on kuitenkin ikuinen. 

11. Ylivoimainen este 

11.1. Jos Ästerän velvollisuuksien suorittaminen on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa ennakoimattomasta ja Ästerän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta johtuen, Ästerä on oikeutettu pidentämään toimitusaikaa ilman vahingonkorvausvastuuta, sopimussakkoa, maksujen poistamista, alentamista tai muuta seuraamusta. Jos Palvelun toimittaminen on huomattavassa laajuudessa mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa yli yhden (1) kuukauden ajan, on Ästerällä oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, ilman korvausvelvollisuutta tai maksujen palautusvelvollisuutta Asiakkaalle.  

11.2. Ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin näytetä, esimerkiksi sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, ellei toisin näytetä, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Lista ei ole tyhjentävä. 

12. Vastuunrajoitus 

12.1. Ästerä tarjoaa Palvelua sellaisena kuin ne ovat. Osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Vastuunrajoitusta ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin. 

12.2. Ästerän Sopimukseen perustua vahingonkorvausvastuu on yhteensä enintään määrä, jonka Asiakas on maksanut Ästerälle tämän Sopimuksen perusteella vahinkoa edeltävän kolmen (3) kuukauden aikana. 

12.3. Ästerä ei Mobiilisovelluksen testauksen aikana vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.  

13. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 

13.1. Sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisajasta on sovittu Osapuolten välisessä Sopimuksessa. 

13.2. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Sopimus tulee voimaan Tilaussopimuksen hyväksymispäivämäärällä. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, kummallakin Osapuolella on oikeus kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) irtisanoa Sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.  

13.3. Kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisesti päättymään välittömästi, mikäli toinen Osapuoli rikkoo tätä Sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän sisällä vastaanotettuaan asiaa koskevan korjauskehotuksen toiselta Osapuolelta.  

13.4. Ästerällä on oikeus päättää Sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jos Palvelua käytetään olennaisesti Sopimuksen vastaisesti taikka lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa Palvelulle, Ästerällä, Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan yli kolmenkymmenen (30) päivää ylittävää maksuviivästystä pidetään olennaisena sopimusrikkomuksena.  

14. Sopimuksen siirto 

14.1. Ästerällä on oikeus siirtää tämä Sopimus ja Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa liiketoiminnan siirron tai kaupan yhteydessä siirronsaajalle tai ostajalle ilman Asiakkaan suostumusta. 

14.2. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta tai tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia kolmannelle ilman Ästerän etukäteistä kirjallista hyväksyntää. 

15. Sovellettava laki ja erimielisyydet 

15.1. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä. 

15.2. Osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti etsimällä sovinnollisen ratkaisun. Tästä Sopimuksesta aiheutuva riita ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä suomen kielellä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti, jolloin välimiesoikeuden muodostaa Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nimeämä yksi (1) välimies. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. 

16. Sopimuksen muuttaminen  

16.1. Ästerällä on oikeus muuttaa Sopimusta ilmoittamalla Asiakkaalle muuttuneesta Sopimuksesta kolmekymmentä (30) päivää ennen uuden Sopimuksen voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti, jolloin Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus ennen muutetun Sopimuksen voimaantuloa ilmoittamalla asiasta Ästerälle kirjallisesti. 

16.2. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, ellei Asiakas yhden (1) kuukauden kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä ilmoita Ästerälle, ettei se hyväksy muutosta. Jos Asiakas ei hyväksy muutosta, Osapuolilla on oikeus irtisanoa Sopimus muutoksen voimaantulopäivään. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen, kun hän on saanut tiedon muutoksesta ja muutoksen voimaantulon jälkeen jatkaa Palvelun käyttöä. 

17. Ilmoitukset 

17.1. Kaikki Sopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee tehdä postitse tai sähköpostitse vastaanottavan Osapuolen Tilaussopimuksessa mainittuun osoitteeseen. Jos Osapuolen yhteystiedot muuttuvat, on tästä ilmoitettava toiselle Osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä. 

18. Referenssikäyttö 

18.1. Ästerällä on oikeus käyttää referenssikäytössä Asiakkaan yrityksen nimeä ja logoa. 

19. Alihankkijat 

19.1. Ästerällä on oikeus käyttää Palvelun tuottamisessa alihankkijoita, joiden toiminnasta Ästerä vastaa kuin omastaan.  

20. Sopimuksen tulkinta 

20.1. Jos jonkin lausekkeen näihin Käyttöehtoihin katsotaan olevan mitätön, pätemätön, täytäntöönpanokelvoton tai laiton, ei se vaikuta näiden Käyttöehtojen muiden lausekkeiden pätevyyteen. 

20.2. Mikäli näiden Käyttöehtojen ja Tilaussopimuksen välillä on ristiriitaa, sovelletaan Tilaussopimusta.  

Yleistä tietosuojaselosteesta:

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, minkälaisia tietoja Tulkkikeskus Ästerä Oy voi sinusta kerätä tilatessasi sen palveluja, ottaessasi yhteyttä Tulkkikeskus Ästerä Oy:hyn sen verkkosivujen kautta tai käyttäessäsi sen Tilausjärjestelmää, tai toimiessasi Tulkkikeskus Ästerä Oy:n lukuun alihankkijana, sekä mihin tarkoituksiin ja millä perusteella Tulkkikeskus Ästerä Oy voi tällaisia tietojasi käyttää.

Käyttämällä palvelua ja palvelun verkkosivuja hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tiedot rekisteristä:

1. Rekisterin nimi

Ästerä Oy:n

 1. asiakas- ja markkinointirekisteri
 2. alihankkijarekisteri (osarekisteri), rekisteri Tulkkikeskus Ästeränlukuun toimiville työntekijöille.

2. Rekisterinpitäjä

Tulkkikeskus Ästerä Oy, Arkadiankatu 18 A 2, 00100 Helsinki
Y-tunnus 2238370-0 (jäljempänä “Tulkkikeskus Ästerä”)

3. Tulkkikeskus Ästerän yhteyshenkilö rekisteriasioissa:

Toimistopäällikkö Roza Ahmad, roza@tulkkaus-astera.com

4. Rekisteri ja sen sisältämät tiedot – eli mikä rekisteri on ja mitä tietoja sinne sisällytetään?

Tulkkikeskus Ästerä käyttää Asiakas- ja Alihankkijarekisterinään Iggo Software Oy:n luomaa TilausjärjestelmääKyseiseen rekisteriin säilötään kaikki alla mainitut Palvelun laadukkaan tuottamisen kannalta relevantit tiedot. Asiakasdataa säilytetään Euroopan talousalueen sisäpuolella, eikä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Asiakasdata on suojattu asianmukaisilla tietoturvatoimenpiteillä, henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja säännöllisesti muutettavilla salasanoilla.  

Asiakas- ja markkinointirekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • Tulkkikeskus Ästeränyritysasiakkaana olevan tai potentiaalisen yritysasiakkaan yhteyshenkilön tai muun luonnollisen henkilön (jäljempänä “Asiakas”) etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelunumerot sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
 • Asiakkaan itsensä antamat luokittelutiedot,
 • Asiakkaan IP-osoitetieto tai muu tunniste,
 • Asiakkaan antamat asiakaspalautetiedot,
 • Asiakkaan tilaus-, laskutus ja toimitustiedot
 • Asiakkaasta evästeiden kautta kerättävät tiedot,
 • Asiakkaasta sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot; ja
 • Muut Asiakkaasta hänen suostumuksellaan kerättävät tiedot.
 • Henkilökohtaiset ja asiakkaaseen identifioitavissa olevat henkilötiedot kerätään vain siinä tapauksessa, jos asiakas tekee yhteydenottopyynnön tai tilauksen Tulkkikeskus Ästeränverkkosivujen kautta. Vain sivustolla vierailu ei kerää tällaisia tietoja.

Alihankkijarekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • Tulkkien ja kääntäjien etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • Muut tunnistetiedot (esimerkiksi verokortilla työskenteleviltä henkilötunnus)
 • Alihankkijan itsensä luovuttamat luokittelutiedot (esimerkiksi kieliparit ja ansioluettelot)
 • Käännös- ja tulkkaustoimeksiannot; ja
 • Alihankkijan työsuorituksista annetut palautetiedot
 • Alihankkijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Tulkkikeskus Ästeränlukuun toimivia toimijoita, eli esimerkiksi Tulkkikeskus Ästerän rekisteriin listattuja tulkkeja ja kääntäjiä.

5. Rekisterin tietolähteet – eli mitä eri reittejä tietoa kerätään?

Tulkkikeskus Ästerä tallentaa asiakas- ja markkinointirekisteriin Asiakkaan henkilötiedot, jotka Asiakas itse toimittaa Tulkkikeskus Ästerälle yhteydenottolomakkeella Tulkkikeskus Ästerän verkkosivuston (www.tulkkaus-astera.com) tai palvelun alasivujen tai alidomainien (esim. www.tulkkaus-astera.com/yhteystiedot/) kautta, sähköpostilla tai hyödyntäessään Tulkkikeskus Ästerän tarjoamaa Sovelluspalvelua. Lisäksi Asiakkaan tietoja kerätään Asiakkaan edustaman yrityksen ja Tulkkikeskus Ästerän välisestä asiakassopimuksesta sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Alihankkijan tietoja kerätään ensisijaisesti Alihankkijalta itseltään. Alihankkijan aloittaessa työsuhteen Tulkkikeskus Ästerän kanssa, tiedot kerätään protokollan mukaisesti.

6. Rekisterin käyttötarkoitus – eli mihin kerättyjä tietoja käytetään?

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakas-, alihankkija- tai henkilösuhteen hoitaminen ja kehittäminen, Palvelun tuottaminen ja kehittäminen, Palvelusta ja tuotteista, sekä Palvelun kannalta ajankohtaisista asioista tiedottaminen ja viestiminen, tilastollinen seuranta sekä laskuttaminen.  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tällöin sopimussuhde ja/tai suostumus. Luovuttaessaan henkilötiedot esimerkiksi tilauslomakkeen yhteydessä Asiakas siis hyväksyy henkilötietodatan käsittelyn kyseisiin tarkoituksiin.

Alihankkijan henkilötunnuksen käsittely perustuu toimeksiantosuhteeseen liittyvien Tulkkikeskus Ästerän laillisten velvollisuuksien ja etuuksien hoitamiseen.

Keräämällä henkilötietoja voimme siis palvella Sinua paremmin ja kehittää palveluitamme vastaamaan paremmin asiakaskuntamme, sekä alihankkijoidemme tarpeisiin. Verkkopalvelussa kerättyjen tietojen avulla voimme antaa sinulle pääsyn verkkopalvelun eri osiin ja sisältöihin, esimerkiksi Ästerän Tilausjärjestelmään luomalla tietojesi perusteella tunnukset.

Tulkkikeskus Ästerän potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käyttötarkoituksena on Tulkkikeskus Ästerän tarjoamien palveluiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen, kuten markkinointiviestien ja –kirjeiden lähettäminen sähköpostitse. Potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia, kuin kyseisten myynti- ja markkinointiviestien kohdentaminen. Tulkkikeskus Ästerällä on siis oikeutettu etu käsitellä myös potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja.

Kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksella, ja niitä käytetään vain Tulkkikeskus Ästerän omiin tarkoituksiin, eikä niitä siten myydä eteenpäin kolmansille osapuolille. Tästä lisää luvussa 7. Tietojen luovutus. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tulkkikeskus Ästerä saattaa lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi-, asiakas- ja yhteistyökumppaniviestejä, joiden lähettämisen hyväksyt itse verkkopalvelussamme tai erillisellä sopimuksella. Voit myös kieltäytyä vastaanottamasta näitä viestejä. Lähetettyjen viestien yhteydestä löytyy mahdollisuus esimerkiksi sähköpostituslistalta poistumiseen. Lähestymällä rekisterien yhteyshenkilöä sähköpostitse voit saada halutessasi tietosi poistettua myös asiakas-, markkinointi- tai alihankkijarekisteristämme.

 7. Tietojen luovutus – eli kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa?

Tulkkikeskus Ästerä käsittelee tietojasi vain Palvelun tuottamisen ja toimittamisen vaatimissa rajoissa. Palvelua tuottaessaan Tulkkikeskus Ästerä saa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa luovuttaa tietojasi yhteistyökumppaneilleen, jotka on ehdottomasti velvoitettu käsittelemään tietoja vain Tulkkikeskus Ästerän lukuun suoritettavia toimenpiteitä varten (esimerkiksi kirjanpito ja järjestelmäntoimittaja). Tulkkikeskus Ästerä varmistaa, että yhteistyökumppanit eivät käytä annettuja tietoja mitään muita tarkoituksia varten. Asiasta on olemassa tarkat sopimukset.

Lisäksi: Tulkkikeskus Ästerä voi luovuttaa Alihankkijalle Asiakkaan yhteystiedot ja päinvastoin, mikäli Palvelun tuottaminen sitä edellyttää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Tulkkikeskus Ästerän tilauskoordinaattori voi luovuttaa tulkin yhteystiedot asiakkaalle, jotta he voivat sopia Palvelun toteutumisen tarkemmista yksityiskohdista.

Rekisterissä olevia tietoja EI missään nimessä luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilyttäminen – millä periaatteilla henkilötietoja säilytetään?

Tulkkikeskus Ästerä säilyttää tietojasi rekisterissä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Asiakkaiden ja Alihankkijoiden tietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakas- tai alihankintasuhde on voimassa, eli niin kauan kuin Asiakas on Tulkkikeskus Ästerän asiakkaana tai Alihankkija vastaanottaa toimeksiantoja Tulkkikeskus Ästerältä tai toimii muuten Tulkkikeskus Ästerän palveluksessa. Asiakas- tai toimeksiantosuhteen päättyessä Tulkkikeskus Ästerä säilyttää tarpeellisia tietojasi (esimerkiksi yhteystiedot) enintään 10 vuoden ajan.

Tulkkikeskus Ästerän potentiaalisten asiakkaiden tietoja voidaan säilyttää ja hyödyntää suoramarkkinointitarkoituksiin niin kauan, kun potentiaalinen asiakas toimii tehtävissä tai asemassa, johon markkinoitava palvelu liittyy edellyttäen, että kyseinen henkilö ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällaisissa tapauksissa voidaan säilyttää tieto siitä, että henkilö on kieltänyt suoramarkkinoinnin, eikä kyseisiä yhteystietoja enää jatkossa hyödynnetä suoramarkkinointiin.

Tulkkikeskus Ästerä voi myös säilyttää henkilön tai tahon tietoja kauemminkin, jos sovellettavissa oleva lainsäädäntö tai Tulkkikeskus Ästerän sopimusvelvoitteet yhteistyökumppaneitaan kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

9. Rekisterin suojaus – millä toimenpiteillä tiedot pidetään turvassa?

Kaikki rekisterit on suojattu siten, että ulkopuoliset eivät pääse niihin käsiksi.  Niiden käyttäminen on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterin käyttäjiä sitoo luonnollisesti vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Rekisteritietoihin on pääsy vain niillä Tulkkikeskus Ästerä Oy:n työntekijöillä ja Alihankkijoilla, joiden työtehtävät ja Palvelun toteuttaminen edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

Käyttöoikeudet Palveluportaaliin myönnetään Tulkkikeskus Ästerän erikseen hyväksymille luonnollisille henkilöille. Palveluportaalin käyttäjät saavat portaalin tietoja vain yllä olevan kohdan 7. mukaisesti.

10. Evästeet – mitä ne ovat ja mitä niillä tehdään?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita internetselain tallentaa automaattisesti päätelaitteellesi vieraillessasi eri verkkosivustoilla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivustot hyödyntävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoiduimman käyttäjäkokemuksen. Myös Tulkkikeskus Ästerän verkkosivusto ja verkkopalvelu hyödyntää evästeitä, jotta Tulkkikeskus Ästerä voisi tarjota Palvelun mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Kukin eväste on erikseen asennettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu.

Tulkkikeskus Ästerän sivustot käyttävät Google Analytics-ohjelmistoa (“Ohjelmistot”) kerätäkseen anonyymeja tilastoja sivuston käyttäjistä, minkä tarkoituksena on parantaa Palvelun laatua. Kyseiset Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoa sivuston kävijöistä, vierailun kestosta ja suosituimmista linkeistä.

Mikäli et halua Palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää ne ja kytkeä ne pois (useimpien selaimien asetuksissa on mahdollisuus evästeiden poiskytkemiseen). Huomioithan kuitenkin, että tällöin Tulkkikeskus Ästerän verkkosivut ja palvelu eivät välttämättä toimi ilman häiriöitä.

11. Sosiaalisen median liitännäiset

Tulkkikeskus Ästerän verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolien verkkosivuihin, sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin tai Instagramin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan.

Näihin Tulkkikeskus Ästerän verkkosivustoilla ja Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Tulkkikeskus Ästerällä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä Tulkkikeskus Ästerä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

12. Rekisteröidyn oikeudet – eli mitä oikeuksia Asiakkaalla tai Alihankkijalla on omiin tietoihinsa rekistereissä?

Sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus milloin tahansa:

 • saada tieto tietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa ne;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisemista ja tietojen täydentämistä tai niiden poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa tietojesi käsittelyä siltä osin, kuin tiedon käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa tietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin tietojesi käsittelyperusteena on Tulkkikeskus Ästeränoikeutettu etu;
 • saada tietosi luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset tiedot Tulkkikeskus Ästerälle, ja Tulkkikeskus Ästeräkäsittelee tietojasi sopimuksen tai annetun suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos peruutat antamasi suostumuksen, se ei vaikuta ennen peruuttamista toteutettuun tietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, että Tulkkikeskus Ästerä ei voi lähettää sinulle enää suoramainontaa, etämyyntiä, suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuskyselyitä eikä käsitellä tietojasi henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Sinun tulee lähettää tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyyntösi kirjallisesti tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 3 mainitulle Tulkkikeskus Ästerän yhteyshenkilölle. Tulkkikeskus Ästerä voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi käsittelemistä. Tulkkikeskus Ästerä voi myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että Tulkkikeskus Ästerä ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. TulkkikeskusÄsterän mobiilisovelluksen tietosuojaseloste  

Tarjoamme Asiakkaillemme myös mahdollisuuden käyttää mobiilitulkkaussovellustamme osana Palveluamme (jäljempänä “Sovelluspalvelu”). Keräämme tietoja myös Sovelluspalvelua käyttävistä asiakkaista (jäljempänä “Sovellusasiakas”).  

Keräämme kahdentyyppisiä tietoja Sovellusasiakkaista: (1) Asiakastietoja; sekä (2) Analytiikkatietoja. Vaikka emme tavallisesti käytä Analytiikkatietoja henkilöiden tunnistamiseen, joskus henkilöt saattavat olla tunnistettavissa niistä joko yksin tai yhdistettäessä tai liitettyinä Asiakastietoihin. Näissä tapauksissa Analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme yhdistettyjä tietoja kuten henkilötietoja. Sovelluspalvelusta kerätyt tiedot sisällytetään samaan, aiemmin mainittuun Asiakastietorekisteriin ja niitä koskevat samat säilytys- ja suojeluehdot, kuin muita reittejä kerättyjä tietoja.  

Sovellusasiakkaista kerättäviin Asiakastietoihin sisältyvät seuraavat tiedot: 

 • Nimi ja yhteystiedot (mukaan lukien käyttäjätunnukset) 
 • Sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelunumerot 
 • Laskutus- ja maksutiedot, sekä tiedot koskien Asiakkaan tilausta ja Palveluiden käyttöä 
 • Tiedot koskien Asiakkaan kiinnostusta ja tyytyväisyyttä Palvelua kohtaan (tyytyväisyyskyselyt) 
 • Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista. 

Suurin osa Asiakastiedoista saadaan suoraan Asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä tai Palvelun käytön aikana. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta toimijoilta ja julkisista rekistereistä. 

Sovellusta käyttävistä Alihankkijoista kerättäviin tietoihin sisältyvät seuraavat tiedot: 

 • Tulkkien ja kääntäjien etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero; 
 • Muut tunnistetiedot (esimerkiksi verokortilla työskenteleviltä henkilötunnus, mahdollisen yrityksen laskutustiedot) 
 • Alihankkijan itsensä luovuttamat luokittelutiedot (esimerkiksi kieliparit ja ansioluettelot) 
 • Käännös- ja tulkkaustoimeksiannot, eli Alihankkijalta tehdyt tilaukset; ja 
 • Alihankkijan työsuorituksista annetut palautetiedot 
 • Alihankkijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Tulkkikeskus Ästerän lukuun toimivia toimijoita, eli esimerkiksi Tulkkikeskus Ästerän rekisteriin listattuja tulkkeja ja kääntäjiä. 

Suurin osa Alihankkijatiedoista saadaan suoraan Alihankkijalta Alihankkijasopimusta solmittaessa.  

Analytiikkatiedot, joita keräämme ja käsittelemme Sovelluspalvelun käytön yhteydessä:  

 • Asiakkaan IP-osoite, päätelaite ja laitteen tunniste 
 • Käyttöjärjestelmät, selaintyyppi ja versio 
 • Vierailuajankohdat  
 • Kieliasetus 

Sovelluspalvelun kautta kerätyt tiedot menevät samaan Asiakastietorekisteriin, kuin kaikki muitakin reittejä kerätyt tiedot.   

Evästeet sovelluksessa:  

Tulkkikeskus Ästerä voi käyttää Analytiikkatietojen keräämiseen evästeitä ja muita vastaavia teknologioita, kun vierailet Sovelluspalvelussamme. Evästeet toimivat Sovelluspalvelussa samalla periaatteella, kuin verkkosivujammekin käytettäessä.  

Palvelumme käyttävät Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseen Analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme parantaa Palveluitamme.  

Katso tarkemmat lisätiedot Google Analytics-palvelusta, evästeistä ja niiden käyttöperiaatteista kohdasta 10. Evästeet. 

Henkilötietojen luovutus: 

Tulkkikeskus Ästerä käsittelee tietojasi vain Sovelluspalvelun tuottamisen ja toimittamisen vaatimissa rajoissa. Sovelluspalvelua tuottaessaan Tulkkikeskus Ästerä saa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa luovuttaa tietojasi yhteistyökumppaneilleen, jotka on ehdottomasti velvoitettu käsittelemään tietoja vain Tulkkikeskus Ästerän lukuun suoritettavia toimenpiteitä varten (esimerkiksi kirjanpito ja järjestelmäntoimittaja). Tulkkikeskus Ästerä varmistaa, että yhteistyökumppanit eivät käytä annettuja tietoja mitään muita tarkoituksia varten. Asiasta on olemassa tarkat sopimukset. 

Lisäksi: Tulkkikeskus Ästerä voi luovuttaa Alihankkijalle Asiakkaan yhteystiedot ja päinvastoin, mikäli Palvelun tuottaminen sitä edellyttää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Tulkkikeskus Ästerän tilauskoordinaattori voi luovuttaa tulkin yhteystiedot asiakkaalle, tai päinvastoin, jotta he voivat sopia Palvelun toteutumisen tarkemmista yksityiskohdista.  

Rekisterissä olevia tietoja EI missään nimessä luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Lisätietoja rekisteritietojen siirtymiseen liittyen voit pyytää ottamalla yhteyttä Tulkkikeskus Ästerään ylläolevia yhteystietoja käyttäen. 

14. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tulkkikeskus Ästerä päivittää tietosuojaselosteessa tapahtuneet muutokset välittömästi Tulkkikeskus Ästerän verkkosivuille. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 02.12.2021.